บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer care)

“Your thoughts have the power to shape your life, and you have the power to control your thoughts. You can think whatever thoughts you want, and they will take you where ever you want to go.”
Ralph Marston

ควบคุมโรคมะเร็งของคุณ เพื่อทำให้จิตใจสงบ

มะเร็งมีลักษณะที่แตกต่างจากโรคอื่น ๆ มะเร็งมักมาพร้อมกับความท้าทาย ความตึงเครียด และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งหลายโรคต่างมีลักษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Care Case Management Service) ตามมาตรฐานระดับโลกของ Medix ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือคุณในการวางแผน จัดการและตรวจสอบในทุกมิติของการรักษา ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยจนถึงการวางแผนการรักษาตลอดแผนการรักษาของคุณ ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Team) เฉพาะบุคคลจะคอยช่วยคุณทุกวันในทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อมูลและการสนับสนุนเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพทั่วโลก

การสรุปการรักษาโดยคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง (Tumour Board Review)

เครือข่ายแพทย์ชั้นนำระดับโลก

ข้อมูลและการสนับสนุนเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพทั่วโลก

การสรุปการรักษาโดยคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง (Tumour Board Review)

เครือข่ายแพทย์ชั้นนำระดับโลก

สิทธิประโยชน์สำหรับคุณ

การรับประกันการวินิจฉัยโรคที่ครบถ้วนสมบูรณ์

การหาแนวทางการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดนั้นต้องอาศัยความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัย
ที่ Medix เราเริ่มต้นด้วยการดำเนินการตามกระบวนการวินิจฉัยโรคที่เข้มงวดเพื่อตรวจสอบและพิจารณาระยะมะเร็งของคุณ เพื่อทั้งกำหนดแผนการรักษามะเร็ง
ในทิศทางการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

เข้าถึงคำแนะนำและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพทั่วโลก

ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Care Team) ของ Medix ที่กำหนดขึ้นเฉพาะสำหรับคุณจะคอยหารือร่วมกันและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงดำเนินการหารือกับคณะกรรมการ
สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง (Tumour Board) เพื่อกำหนดแผนการรักษา
ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ให้การดูแลรักษาที่ดีที่สุด: ด้วยมาตรฐานระดับโลกที่เข้าถึงได้ภายในประเทศ

ทีมเฉพาะสำหรับคุณจะเก็บรวบรวมข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาในทุกมิติแบบ 360 องศา และ
คอยประสานงานการรักษา รวมถึงการวิจัยทางคลินิกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เราจะส่งคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญในประเทศที่ดีที่สุด โดยอิงจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

แนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งของคุณ

การแนะนำและการซักประวัติทางการแพทย์
คุณจะได้พบทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะบุคคลซึ่งประกอบด้วยพยาบาลและแพทย์ และให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องแก่พวกเขา นอกจากนี้ จะมีการซักประวัติกับทีมเฉพาะบุคคลเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการรักษาในอนาคต ข้อมูลนี้จะถูกตรวจสอบและสรุปเพื่อแบ่งปันกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลก
การประเมินผลและการให้คำปรึกษา
ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งจะประเมินและสรุปเคสการรักษาของผู้ป่วยและหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งจากทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยนั้นมีความถูกต้องและแผนการรักษาทางคลินิกมีความเหมาะสมที่สุด ตามด้วยการหารือกับคณะกรรมการ
สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง (Tumour Board) หากจำเป็น ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อให้ได้รับการทดสอบทางการแพทย์เพิ่มเติม
การให้คำแนะนำและการวางแผน
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งของคุณจะนำเสนอทางเลือกในการรักษาและอธิบายคำแนะนำให้แก่ผู้ป่วยและแพทย์ผู้รักษาของผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยในการตัดสินใจ
การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งจะส่งต่อคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่ดีที่สุด และจะช่วยประสานงานการดูแลของพวกเขา และจะแนะนำและสนับสนุนพวกเขาตลอดเส้นทางสู่การฟื้นตัวของมะเร็ง
นอกจากนี้ Medix ยังให้ข้อมูลแก่คุณและคนที่คุณรักด้วยข้อมูลและ
การสนับสนุนทางอารมณ์ที่พวกเขาต้องการเพื่อรับมือให้ได้ดีที่สุด
Previous slide
Next slide

Medix พันธมิตรที่เชื่อถือได้ตลอดการเดินทางของมะเร็ง

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เป็นหนึ่งในบริการจัดการด้านสุขภาพและการแพทย์ชั้นนำที่นำเสนอโดย Medix ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพทั่วโลก Medix ร่วมมือกับลูกค้าและสนับสนุนพวกเขาในการหาคำวินิจฉัยที่ถูกต้องและเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด
บริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และเราภูมิใจที่ได้มอบผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่ดีขึ้นแก่คุณ

Play Video

สุขภาพของคุณคืองานของเรา

?

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งจะดำเนินการให้มีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ของคุณโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ตามปกติ แทนที่จะให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเพียงอย่างเดียว เราได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลากหลายประเด็น แล้วสรุปความคิดเห็นเหล่านั้นในทุกมิติแบบ 360 องศาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนที่สุด ทุกเคสผู้ป่วยมะเร็งจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาโดยคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเพื่อให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยนั้นมีความถูกต้องและแผนการรักษาทางคลินิกนั้นมีความเหมาะสมที่สุด บริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งของ Medix ให้การสนับสนุนการรักษาทางการแพทย์และการพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ให้แก่สมาชิก/พนักงานของคุณตลอดแผนการรักษาโรคมะเร็งเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนและสูงสุดหนึ่งปีหรือนานกว่านั้นตามความจำเป็น

สุขภาวะทางอารมณ์ถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษามะเร็งให้บรรลุถึงผลสำเร็จ นี่จึงเป็นเหตุผลที่บริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งของเราให้การสนับสนุนด้านสุขภาวะทางจิตเพื่อให้ทีมงานของเราสามารถทำงานร่วมกับคุณและคนที่คุณรักเพื่อตอบสนองต่อภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ

การรักษาในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมต้องอาศัยการวินิจฉัยที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นกัน ดังนั้นเราจึงเริ่มด้วยการพิจารณาการตรวจวินิจฉัยของคุณทั้งหมดซ้ำอีกครั้ง เราอาจส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทำการทดสอบเพิ่มเติม ตรวจสอบด้านพยาธิวิทยา และพิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ของผู้ป่วย โดยดำเนินการร่วมกับแพทย์ผู้ทำการรักษาของผู้ป่วยและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพเพื่อการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ป่วย ผลที่ได้คือ คุณจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและระยะการรักษาที่มีความครอบคลุมและถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการรักษาต่อได้อย่างมั่นใจ

Medix เป็นผู้ให้บริการจัดการดูแลผู้ป่วยเพียงรายเดียวที่มีฐานข้อมูลมากเพียงพอเกี่ยวผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านการดูแลรักษาเฉพาะทางในประเทศ ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถส่งต่อคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในประเทศของคุณเพื่อการดูแลรักษาที่ดีที่สุด

Medix สามารถช่วยเหลือในการแนะนำคุณกับการวิจัยทางคลินิกและการรักษาเชิงทดลองทั้งในและต่างประเทศได้ การวิจัยทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยาอาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการรักษาโรคมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น และอาจเป็นทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งบางคนในระยะลุกลามของโรค ทีมและจะเป็นที่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลามของโรค ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะบุคคลของคุณจะคอยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดแก่ผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์ผู้ทำการรักษาของผู้ป่วยและผู้ป่วยสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจร่วมกัน

Skip to content